PRAVNO OBVESTILO

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Spletna aplikacija in vsebine, ki jih objavlja ponudnik podjetje ORPO d.o.o. na spletnih mestih http://www.edrustvo.si in https://www.edrustvo.si so last podjetja ORPO d.o.o. Kranj. Uporaba spletne strani je pogojena s splošnimi pogoji uporabe, vključno z navodili uporabe in veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik s svojo registracijo ali sklenitvijo naročniškega razmerja izrecno soglaša z vsebino in vstopa v pogodbeno razmerje s podjetjem.

Z uporabo te spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema vse navedene pogoje in omejitve ter se z njimi strinja.

OPREDELITEV POJMOV

Uporabnik je vsaka fizična in pravna oseba, ki uporablja spletne strani.
Ponudnik je podjetje ORPO d.o.o., Gorenjesavska cesta 13b, 4000 Kranj ki ponuja storitev
Spletne strani so vsebine na naslovu http://www.edrustvo.si in https://www.edrustvo.si
Spletna aplikacija so funkcionalnosti in storitve, s katerimi lahko uporabnik obdeluje podatke, ki jih vnese na spletni strani.
Storitev je uporaba spletne aplikacije na spletni strani.

UPORABA SPLETNE STRANI

Uporabnik lahko uporablja storitev le za zakonite in izrecno določene namene. Spletne strani niso namenjene za kakršnekoli druge namene, kot so opredeljeni.

Spletna aplikacija eDrustvo.si je namenjena:

  • vodenju seznama članov društva,
  • vodenju blagajniškega poslovanja društva,
  • evidenci plačanih obveznosti članov,
  • pregledu neplačanih obveznosti članov,
  • izpisu in pošiljanju opominov za neplačane obveznosti,
  • obveščanju članov

Uporabnik lahko dostopa do spletne aplikacije samo z uporabniškim imenom in geslom, ki mu je bilo dodeljeno. Pri nekaterih vrstah naročnine lahko uporabnik omogoči dostop do svojih podatkov v spletni aplikaciji tudi drugim osebam, ki jim v ta namen dodeli uporabniško ime in geslo. Uporabnik je dolžan vse te osebe seznaniti s pogoji uporabe storitve.

Uporabnik lahko spletno aplikacijo brezplačno preizkuša 15 dni. Uporabnik ima do konca preizkusnega obdobja čas, da se odloči za sklenitev naročniškega razmerja. V preizkusnem obdobju je uporabniku na voljo funkcionalnost, ki ustreza najcenejšemu naročniškemu razmerju. Če se uporabnik ne odloči za sklenitev naročniškega razmerja, ponudnik po preteku preizkusnega obdobja ukine njegov uporabniški račun in pobriše podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletno aplikacijo, ne da bi se seznanil z njihovo vsebino.

Ponudnik po preteku naročniškega razmerja ukine uporabnikov naročniški račun in pobriše podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletno aplikacijo, ne da bi se seznanil z njihovo vsebino.

Uporabnik se zavezuje, da proizvoda ne bo uporabljal v nasprotju z njegovim namenom. Ponudnik si v primeru, kadar je podan utemeljen sum nenamenske uporabe spletne strani ali motenja omrežja in/ali povezave na spletno stran, pridržuje pravico takoj in brez predhodnega obvestila prekiniti povezavo in onemogočiti uporabniku dostop do spletne strani. Ponudnik ima pravico vzdrževati takšno stanje ves čas trajanja kršitve.

DOLŽNOST UPORABNIKA

Uporabnik se zavezuje, da se ne bo prijavljal ali skušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo proizvoda pod lažnim imenom. V primeru lažne prijave ali registracije je uporabnik dolžan ponudniku povrniti vso nastalo škodo in izgubljeni dobiček.

DOLŽNOST PONUDNIKA

Ponudnik je dolžan uporabniku nuditi ustrezno podporo pri uporabi spletne strani. Pojasnila glede delovanja spletne strani ponudnik zagotavlja uporabniku po elektronski pošti na naslovu pomoc@edrustvo.si in z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh.

Uporabnik se zavezuje ponudniku v čim krajšem možnem času sporočiti odkrite napake v storitvi in s tem omogočiti ponudniku pravočasno odpravo napak. Ponudnik je zavezan odpraviti odkrite napake v najkrajšem možnem času, vendar ponudnik ne odgovarja za škodo in/ali izgubljeni dobiček, ki utegne nastati uporabniku zaradi napak v storitvi.

VARSTVO PODATKOV

RAZMERJE MED PONUDNIKOM IN UPORABINKOM

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja storitve edrustvo.si zbira in obdeluje podatke uporabnika v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del splošnih pogojev uporabe.

Ponudnik poleg tega osebne podatke uporabnika (zlasti email, ki mu ga posreduje uporabnik) občasno, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, uporablja za pošiljanje periodičnih obvestil o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih podjetja v smislu Zakona o gospodarskih družbah ( v nadaljevanju ZGD-1) povezanih oseb (neposredno trženje). Uporabnik lahko kadarkoli prekine pošiljanje takih obvestil. Navodila za odjavo bodo dodana vsakemu sporočilu. Ponudnik je dolžan v 15. dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter v nadaljnjih 5. dneh po elektronski pošti o tem obvestiti uporabnika.

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ponudnik uporabnikom zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od storitve ali dokler mu pravica uporabe ne preteče.

Ponudnik ima pravico za lastne potrebe voditi statistike dostopa in uporabe storitve.

RAZMERJE MED UPORABNIKOM IN POSAMEZNIKOM (TRETJO OSEBO)

Podatki, ki jih uporabnik vnese v spletno aplikacijo so last uporabnika. Uporabnik mora zagotoviti in poskrbeti, da ima pravico zbirati in hraniti te podatke. Ponudnik se zavezuje, da do teh podatkov ne bo dostopal, jih ne bo uporabljal in ne posredoval tretjim osebam. Ponudnik lahko dostopa do uporabnikovih podatkov samo na izrecno zahtevo uporabnika za potrebe odpravljanja napak in težav, ki jih ima uporabnik v zvezi z uporabo spletne aplikacije. V tem primeru jih je ponudnik dolžan varovati kot skrivnost, tudi po prenehanju razmerja med ponudnikom in uporabnikom.

Ponudnik je upravičen, zaradi varstva uporabnika in njegovih podatkov, uporabiti vse pravno dopustne ukrepe, da zaščiti podatke uporabnika pred nedopustni posegi vanje. Vendar ponudnik ni odgovoren, če osebi, ki ni upravičenec do podatkov, kakorkoli, na zakonit ali nezakonit način, uspe pridobiti podatek ali podatke.

Ponudnik se zavezuje poskrbeti, da bodo vsi njegovi sodelavci in druge osebe, ki se bodo iz kateregakoli razloga seznanile z osebnimi podatki, ki so v lasti uporabnika , seznanjeni s pravili in postopkom varstva podatkov uporabnika.

Zaradi zaščite podatkov je uporabnik dolžan poskrbeti za varno shranjevanje svojih uporabniških imen in gesel. Uporabnik prav tako ne sme posredovati uporabniških imen in gesel drugim subjektom. V primeru izgube ali razkritja gesla mora uporabnik o tem takoj obvestiti ponudnika. Ponudnik se v tem primeru zavezuje v najkrajšem možnem času uporabniku dodeliti novo geslo. V primeru, da uporabnik ne ravna v skladu s splošnimi pogoji uporabe, sam prevzame odgovornost za vso škodo in njegov izgubljeni dobiček, ki mu utegne nastati. Ponudnikova odgovornost je v tem primeru v celoti izključena.

PRIDRŽKI PONUDNIKA

Podatki na spletni strani so na voljo takšni kot jih posreduje uporabnik, zato ponudnik ne jamči za njihovo pravilnost in točnost. Uporabnik uporablja podatke iz spletne aplikacije na lastno odgovornost. Ponudnik ne odgovarja za škodo in izgubljeni dobiček, ki jo uporabnik utegne utrpeti, zaradi uporabe, zaradi zaupanja v vsebino storitve, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve podatkov na spletni strani.

Ponudnik se trudi po svoji najboljših močeh zagotoviti brezhibno delovanje spletne strani. Vendar ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo in/ali izgubljeni dobiček ali druge neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi nedelovanja, nedostopnosti ali drugih težav na spletni strani.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nepravilnosti ali nezakonitosti, ki uporabniku utegnejo nastati zaradi njegove neustrezne opreme ali njegovega neustreznega ravnanja.

Na spletnih straneh so objavljene povezave na spletne strani drugih podjetij, organizacij in posameznikov. Nad vsebinami na teh spletnih straneh ponudnik nima nadzora, zato zanje ne prevzema nobene odgovornosti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, zaradi zagotavljanja varnosti osebnih podatkov uporabnika ali njegovih podatkov, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitve.

KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe vsebin, dodajanja ali odstranitve spletne aplikacije in vsebin, ki jih objavlja podjetje brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb, dodajanj ali odstranitev.

Uporabnik in ponudnik se dogovorita, da bosta spore nastale med njima reševala sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča se uporabi veljavno pravo Republike Slovenije in je podana pristojnost sodišča Republike Slovenije.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik izrecno dovoljuje, da ponudnik z namenom zagotavljanja delovanja storitve edrustvo.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer:

* podatki o uporabniku, kot jih je ta vnesel ob registraciji in podatki, katere je uporabnik kasneje spremenil in jih sporočil ponudniku
* podatki o IP naslovu uporabnika
* podatki o času uporabe edrustvo.si

Ponudnik se zavezuje obdelovati osebne podatke zakonito in pošteno. Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve in za potrebe obveščanja o aktivnostih teh povezanih oseb ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja. Podatke bo upravljalec posredoval le v obsegu, v katerem bo to potrebno zaradi posamičnega razloga za posredovanje.

Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku, da mu periodično z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Poleg tega bo ponudnik osebne podatke lahko uporabljal za analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravno obvsetilo je na voljo tudi v pdf obliki. Prenesi pravno obvestilo